An der Thillenvogtei

044De Musée Thillenvogtei as e liewegen Landmuseum mat Schwéierpunkt Landwirtschaft, Handwierk, Hauswiesen a Schoul. Säit neistem sinn si net méi zu Wahl mee zu Randschelt ( Rindschleiden ). Eng vun villen Aktivitéiten déi si Gruppen an Schoulklassen ubidden ass en Ausfluch an den Bongert. Duerno gëtt dann zesummen Viz gemaach an  Äppeltaarten gebak. D’Klass Blasius / Etgen huet vun engem vun den leschten schéinen Deeg am Hierscht profitéiert fir den Kanner een Deel vum Liewen vun fréier méi no ze bréngen.

Hei sinn hir Fotoen.

Konferenz: Die Rolle des Vaters in der Erziehung der Kinder

TTTDonaldIm Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Inter-Actions asbl, der Grundschule Mersch, den Elternvertretern, dem „Mierscher Lieshaus“ und der Elternschule Janusz Korczak, laden wir Sie herzlichst zu unserem Elternabend am Donnerstag, den 13. November 2014 um 18.30 Uhr ein.

Unsere Gesellschaft hat sich in den letzten 20 Jahren stark gewandelt, dies hat folglich auch Auswirkungen auf die Bedeutung der Rolle des Vaters in der Erziehung der Kinder. Wie sich nun diese Rolle verändert hat und wie sich dies auf die Entwicklung unserer Kinder auswirkt, wird hier thematisiert. Der Vortrag richtet sich an Väter UND Mütter und an all jene, die sich mit dem Gedanken tragen, Eltern zu werden!

Dieser thematische Elternabend wird geleitet von Herr KLAUS ELGAS, in luxemburgischer Sprache mit simultaner französischer Übersetzung.

An der Thillenvogtei

044De Musée Thillenvogtei as e liewegen Landmuseum mat Schwéierpunkt Landwirtschaft, Handwierk, Hauswiesen a Schoul. Säit neistem sinn si net méi zu Wahl mee zu Randschelt ( Rindschleiden ). Eng vun villen Aktivitéiten déi si Gruppen an Schoulklassen ubidden ass en Ausfluch an den Bongert. Duerno gëtt dann zesummen Viz gemaach an  Äppeltaarten gebak. D’Klass Blasius / Etgen huet vun engem vun den leschten schéinen Deeg am Hierscht profitéiert fir den Kanner een Deel vum Liewen vun fréier méi no ze bréngen.

Hei sinn hir Fotoen.

Konferenz: Die Rolle des Vaters in der Erziehung der Kinder

TTTDonaldIm Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Inter-Actions asbl, der Grundschule Mersch, den Elternvertretern, dem „Mierscher Lieshaus“ und der Elternschule Janusz Korczak, laden wir Sie herzlichst zu unserem Elternabend am Donnerstag, den 13. November 2014 um 18.30 Uhr ein.

Unsere Gesellschaft hat sich in den letzten 20 Jahren stark gewandelt, dies hat folglich auch Auswirkungen auf die Bedeutung der Rolle des Vaters in der Erziehung der Kinder. Wie sich nun diese Rolle verändert hat und wie sich dies auf die Entwicklung unserer Kinder auswirkt, wird hier thematisiert. Der Vortrag richtet sich an Väter UND Mütter und an all jene, die sich mit dem Gedanken tragen, Eltern zu werden!

Dieser thematische Elternabend wird geleitet von Herr KLAUS ELGAS, in luxemburgischer Sprache mit simultaner französischer Übersetzung.

Kiermesmatch 2014

DSC_0344An hei sinn d’Fotoen vun eisem Kirmesmatch, deen sech op allerhéchstem sportlechen Niveau ofgespillt huet.Präzis Passen,ausgeklügelt Taktiken, Topkonditioun an vollen Kierperasatz waren bei allen Equipen ze gesinn. D’Publikum an d’Spiller waren begeeschtert an haten hiren Spaass. Wat wëllt een méi? Just d‘Resultat huet trotz eisen perfekten Schiedsriichter wuel kaum een matkritt. Wann elo, no der doter Leeschtung, Bayern München eis net all Spiller ewegkeeft, kennen mer eis schonn all op d’nächst Joer freeën.

Kiermesmatch 2014

Och dëst Joer ass erëm den traditionnelle Kiermesmatch. Gespillt gëtt um neie Futtballsterrain beim Parking Schlasspesch. Ënnert dem Flyer fannt der d’Invitatioun an den Umellziedel fir an der Equipp vun den Eltere matzespillen.

Flyer Kiermsmatch 2014

Rentrée 2014-2015

An 12 Deeg geet d’Schoul erëm un. Deen éischte Schouldag ass de ganzen Dag Schoul. Allguer d’Schüler hu bis 16 Auer Schoul.

Fir d’Rentrée goufen alleguer d’Informatiounen an der Rubrik Elteren iwwerschafft. Hei hutt Dir alleguer déi wichtegst Informatiounen zur Schoulorganisatioun op e Coup : Bustransport, Vakanzen, Elterevertrieder, Schoulen a Léierpersonal, …

Genéisst nach déi lescht Deeg Vakanz !

Gebai Jean Majerus

door

Zesumme mam Schoulcomité vu Miersch, huet de Schäfferot décidéiert d’Diere vum Gebai Jean Majérus während de Schoulstonnen zouzespären.

Falls noutwenneg, kënnen d’Elteren d’Titulairë vun de Klassen iwwer hire Schoulhandy erreechen.

Schoulbuet 2014-2015

Schoulbuet 2014-2015 Déi 3. Editioun vum Mierscher Schoulbuet wäert demnächst an all Bréifkëscht an der Mierscher Gemeng landen. Doranner fannt der e Réckbléck op dat lescht Schouljoer awer och allegueren d’Informatiounen zum Schouljoer 2014-2015. Fir déi net-Mierscher ass eise Schoulbuet als PDF erofluedbar. Mir wënschen iech vill Freed beim Liesen.

Eis Homepage wor elo 12 Deeg net ze erreechen op Grond vun enger Sécherheetslück, déi huet misste gefléckt ginn. An den nächsten Deeg ginn och alleguer d’Informatiounen fir dat neit Schouljoer à jour gesat.

Musical „Schwein gehabt“

Schwein gehabtAm Laf vum drëtten Trimester hunn d’Klassen Nickts a Floener aus dem Cycle 3.2 an Zesummenaarbecht mam Luc Steichen e Musical astudéiert, wat d’Schüler am ganze virun iwwer 600 Nolauschterer a 5 Virstellunge presentéiert hunn.

Déi dräi Schoulmeeschtere sinn ganz stolz ob d’Resultat an d’Engagement vun hire Schüler a soen hinne Merci datt si sou motivéiert matgemaach hunn.

E weidere grousse Merci geet un all déi, déi am Virfeld, während den Opféierungen an dono matgeschafft hunn an sou den Erfolleg erméiglecht hunn.

Hei fannt der lo e puer Fotoen aus den eenzelne Virstellungen.

Den ganzen Beitrag lesen …

WM Quiz 2014

D’Klasse Goedert an Elcheroth sinn dem Opruff vum IKL nokomm an hunn zesummen e Quiz erstallt esou wéi déi passend Dekoratioun gebastelt. Alleguer d’Kanner aus dem Cecile Ries Gebai sinn invitéiert un dem Quiz deelzehuelen. De Pol an den Tommy hunn dat esou beschriwwen:

WM2014Die Klassen aus dem Zyklus 4.1. von Herr Elcheroth und Frau Goedert waren an der Fertigstellung des WM-Quizes 2014 beteiligt. Die Klassen hatten in einer gelungenen Zusammenarbeit tolle Figuren und Quizze entworfen. Für die Figuren war die Klasse Goedert zuständig und für das WM-Quiz die Klasse Elcheroth. Wir haben die Figuren mit den jeweiligen Texten im Flur unserer Schule Cécile Ries aufgehängt und man kann an einem Seil ziehen um die Fragen zu lesen die, die Klasse Elcheroth geschrieben hat. Die Kinder schreiben die Antworten zu den jeweiligen Fragen auf ein Blatt wie zum Beispiel „ Welche Farben hat die die brasilianische Flagge?“ Die Fragen ergeben ein Lösungswort dass sie dann einwerfen können und möglicherweise einen Preis zu gewinnen. Es ist sehr leicht und wir hoffen dass die Kinder die Fragen richtig beantworten und dass sie einen tollen Preis gewinnen. Aber fragen was das Lösungswort ist und die Autoren ist strengstens verboten! Denn schummeln will keiner! Also hoffen wir dass alles gut und ohne Probleme verläuft. Denn das WM-Quiz hat uns viel Arbeit gekostet.
Viel Spaß wünschen die Klassen Elcheroth und Goedert.

Pol und Tommy

Passage C1 -C2

Hei déi Ajoute fir an eise ROP – Règlement d’occupation des postes, déi de Passage vun de Kanner vum C1 an den C2 définéiert.

L’article 9 du règlement d’occupation des postes de l’école fondamentale de la Commune de Mersch dit:
« Les quatre enseignants d’une même équipe pédagogique se réunissent et font la répartition de leurs élèves sur deux classes du cycle 2, et ceci avec tirage au sort, par catégories, comme fille/garçon, en présence d’un représentant communal. Cette proposition doit être validée par le comité d’école. Ces classes vont normalement rester inchangées jusqu’au cycle 4. »

En pratique, la répartition des enfants se fait de la manière suivante :

Chaque classe reçoit des bandes en papier, de couleur différente pour chaque classe. Ces bandes sont préparées d’avance par les titulaires de classe. Sur un côté sont marqués les noms et prénoms des enfants et sur l’autre côté les termes « fille » ou « garçon ». Les bandes sont pliées deux fois pour ensuite être réparties sur trois groupes :

  1. Enfants ayant bénéficié d’une forme d’aide/d’assistance au niveau scolaire (cognitif) au cours du cycle 1.
  2. Enfants ayant bénéficié d’une forme d’assistance au niveau social au cours du cycle 1.
  3. Tous les autres enfants.

Un représentant de la Commune fait le tirage au sort, tout en veillant à faire une répartition plus ou moins égale des différents groupes sur les différentes classes.

En cas d’enfants jumeaux, les parents se gardent le droit de décider si leurs enfants sont séparés ou restent ensemble.

Ce règlement fut élaboré par le comité d’école en collaboration avec l’inspectrice et il fut approuvé par la Commune, le corps enseignant et les représentants des parents d’élèves.