Kanner mat spezielle Besoinen

a) Team-Teaching Klassen

Eis dräi Team-Teaching-Klassen huele Kanner aus de Cyclen 3 a 4 op, déi duerch den normale Programm iwwerfuerdert sinn. Dës Kanner kréien en adaptéierte Programm a kënnen esou déi 2 lescht Cycle vun der Groundschoul an hirem Rhythmus maachen. Fir dës Kanner ze ënnerstëtzen, sinn an all Team-Teaching-Klass 1,5 Enseignanten.

b) Assistance en classe

An all Cycle ass e ganze Posten Assistance en classe virgesinn.

c) Commission d’Inclusion Scolaire

D’Aufgab vun der CIS ass, an deem jeeweilege Bezierk, d’Opnam vu Kanner mat spezifesche, schoulesche Besoine festzeleeën.

D’CIS stellt dann en Dossier mat dem Kand senge Besoinen, den eventuellen Hëllefen an engem Plan de Prise en Charge Individualisé op.

D’Hëllef gëtt festgeluecht an Zesummenaarbecht mam betraffene Léierpersonal, de Membere vun der Équipe multiprofessionnelle an de speziellen Institutiounen. Den Elteren hiert Averständnis ass onbedéngt noutwenneg, fir dass d’Kand däerf gehollef kréien.

D’Membere vun der CIS sinn un d’Schweigepflicht gebonnen.

d) Équipe multiprofessionnelle

All Schoulbezierk huet eng Équipe Multiprofessionnelle déi feststellt, wat d’Problemer bei de Kanner mat spezielle Bedierfnesser sinn, a wéi si kënne gehollef kréien. Et besteet eng enk Zesummenaarbecht mat den Titulairë vun de Klassen, a wann néideg och mat der Équipe médico-socio-scolaire. D’E.M. gëtt dem Titulaire och Rotschléi an der Ëmsetzung vun der Differenzéierung. D’E.M. këmmert sech ëm Kanner mat Léierschwieregkeeten oder déi an der Schoul net mat viru kommen. Normalerweis gëtt während de Schoulstonnen eng pädagogesch Ënnerstëtzung ugebueden, oder wann dat net méiglech ass, gëtt fir dat betraffend Kand eng aner Léisung fonnt.

Adress : 5, rue des Prés, MIERSCH

Tél. : 26 32 61-33/-36

e) Service de la Médecine Scolaire

Am Laf vun hirer Schoulzäit ginn d’Kanner all Joer vun der Équipe vum Service médico-social vun der Ligue ënnersicht. Zu dësen Ënnersichunge gehéieren :

  • Tester a Moossnamen zur Fréierkennung a systematesch Kontrollen,
  • systematesch medizinesch Tester,
  • e Bilan, d’Gesondheet betreffend a vervollstännegt duerch e soziale Bilan,
  • Ënnersichunge vun den Zänn.

Déi Équipe ënnersteet dem Schouldokter, dee vun der Gemeng festgeluecht gëtt a si schafft enk mat alle Memberen a Servicer vun der Schoul zesummen.

Kontaktpersoun fir MIERSCH :

Mme Gritty WINANDY, Tel.: 32 58 20