Comité d’école

De Schoulcomité huet folgend Aufgaben :

 • eng Propositioun fir d’Schoulorganisatioun ausschaffen
 • e PRS ausschaffen an u senger Bewäertung matschaffen
 • eng Propositioun fir de Gemengebudget, wat d’Schoul ubelaangt, ausschaffen
 • eng Stellungnahm huelen zu all Problemer, wat d’Schoul ugeet
 • kucken, wat d’Schoul u Besoine fir d’Weiderbildung vun den Enseignanten huet
 • d’didaktescht an d’informatescht Material vun der Schoul verwalten
 • beroden, ob déi verschidden didaktesch Materialien, déi an de Klassen agesat ginn, dem Schoulgesetz entspriechen
 • d’Stonnepläng vun den eenzelne Klassen virbereeden

De Schoulcomité vu Miersch besteet aus 9 Leit. Si goufe vum gesamte Schoulpersonal gewielt an hiert Mandat huet eng Dauer vu 5 Joer.

De Schoulcomité huet e President mat folgenden Attributiounen :

 • d’Aarbechte vum Comité a vun den eenzelne pädagogeschen Equippen virbereeden a begleeden
 • kucken, datt d’Schoul am Ganze gutt fonktionéiert, dat zesumme mat der Inspektesch
 • d’Verbindung mat alle Responsabelen, déi an iergendenger Aart a Weis mam Schoulfonktionnement  ze dinn hunn, oprechterhalen : Gemengenautoritéiten, Elteren an Elterevertrieder, Maison Relais, déi verschidden Servicer vun Hëllefen, déi ugebuede ginn
 • d’Ersatzpersonal empfänken
 • nei Schüler empfänken an hir Integratioun an hir nei Klass begleeden
 • all d’Donneeë vun de Klasse geréiren
 • den Elteren eng Dispens fir hir Kanner schreiwen, wann déi méi laang ass wéi een Dag. Allerdéngs ka sou eng Dispens just an Ausnahmfäll accordéiert ginn

Zanter September 2011 ass d’Josiane Schaul Presidentin vum Mierscher Schoulcomité. Si huet hire Büro am Gebai C. Ries, um Rez-de-chaussée am gielen Deel vum Gebai. De Büro ass op zu folgenden Zäiten :

 • Méindes bis Freides, jeeweils vun 8.00 – 12.00 Auer

Am beschten ass, wann Dir e Rdv iwwer Telefon frot um 26 32 67 – 201 oder um 621 254 504

 

Comite 2016-2017

vlnr: Luc Steichen, Muriel Kugener, Pascale Tock, Sylvie Kersch, Roger Frisch, Josiane Schaul, Jim Kops, Serge Braun, Conny Kass, Ralph Floener