PRS

D’Zil vum PRS (Plan de Réussite Scolaire) ass et d’Schoul ze entwéckelen. Déi aktuell Situatioun gëtt als éischt analyséiert an doropshin ginn dann verschidden Ziler an Aktioune geplangt, déi d’Qualitéit vun der Schoul verbessere sollen. De PRS zielt fir eng Period vu 4 Joer, gëtt awer all Joer ausgewäert, fir dann nei Aktioune fir dat nächst Schouljoer festzesetzen.
De PRS fir di Mierscher Schoul gëtt  vum Schoulcomité an Zesummenaarbecht mat den Enseignanten, den Elterevertrieder, der Schoulkommissioun an der Inspektesch ausgeschafft.

PRS 2 (2014-2017)

No enger journée pédagogique am Oktober 2013 goufen fir den PRS 2 folgend Ziler festgehal:

  1. Bis Juli 2017 ass e schoulspezifescht Konzept fir d’Zesummenaarbecht innerhalb vun all Cycle an d’Organisatioun vum Appui an der Assistance en classe ausgeschafft, ausprobéiert an evaluéiert ginn.
  2. Bis Juli 2017 sinn an all Cycle gemeinsam schoulesch Richtlinnen am Konsens ausgeschafft an ëmgesaat ginn.

 

PRS 1 (2009-2014)

Am PRS 1 stoungen 4 Haaptziler:

  1. D’Réorganisatioun vun der Mierscher Grondschoul
  2. Déi intern an di extern Kommunikatioun soll duerch konkret Moossname verbessert ginn.
  3. D’Schoul engagéiert sech, fir de Kanner hir Kompetenzen am Oral ze verbesseren.
  4. D’Sécherheet um Schoulwee soll verbessert ginn.

Während dem Schouljoer 2011-2012 sinn eng Rei Aktivitéiten organiséiert ginn, fir dës Ziler z’erreechen:

  1. D’Klasse gi vun engem an deen anere Cycle (gëllt fir d‘Cyclen 2-4) weider, ouni opgedeelt ze ginn, si wiessele just den Enseignant.
  2. Eng Informatiounsbroschür „De Schoulbuet“ ass ausgeschafft ginn, fir d’Elteren um Ufank vum Schouljoer besser z’informéieren. Si gëtt un alleguerten d’Haushalter aus der Gemeng verdeelt.
  3. D’Enseignanten hunn eng Formatioun zum Däitsch-Oral matgemaach.
  4. E Frobou gouf ausgeschafft, wou d’Kanner hir Meenung zum Schoulwee/Schoultransport konnte soen. D’Elterevertrieder hunn en ähnleche Frobou un d’Elteren verdeelt. D’Resultater vun där Ëmfro fannt Dir hei. Dës Resultater déngen als Ausgangspunkt fir eng Diskussioun am Schäfferot mat der Busentreprise.